برچسب وحید میره بیگی

مدخل جامعۀ مدنی در دایره‌المعارف نظریۀ اجتماعی

نوشتۀ: کوین فاکس‌گتام/ ترجمۀ: وحید میره‌بیگی جامعة مدني به گسترة تعاملات، نهاد­ها و پيوستگي­هاي اجتماعیِ نگاه‌دارندة حيات عمومی برمی­گردد که خارج از حيطة دولت و اقتصاد باشند. به طور كلي­تر، جامعة مدني قلمروی مشاركت عمومي…

0 0
TelegramInstagramTwitterYoutubeDeviantArt